GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,MERCEDES
Düzce Belediyesi Sanayicilere  41 Bin Maske Dağıttı
Düzce Belediyesi Sanayicilere 41 Bin Maske Dağıttı
Dörtler Taşımacılık  Ali Zehir, Filosuna  Renault Trucks T Çekicisini Ekledi
Dörtler Taşımacılık Ali Zehir, Filosuna Renault Trucks T Çekicisini Ekledi
Ayşem Ulusoy, If There Is No Drıver And The Delıvery Is Not Made Rıght, The Load Does Not Mean Anythıng

Ayşem Ulusoy, If There Is No Drıver And The Delıvery Is Not Made Rıght, The Load Does Not Mean Anythıng

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
16 Mart 2020 Pazartesi - 13:42

6 Adet Damperli Yarı Römork Treyler Alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 6 adet damperli yarı römork treyler alımı için ihale açtı.

6 Adet Damperli Yarı Römork Treyler Alınacak


Damperli Yarı Römork Treyler alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/131544
1-İdarenin
a) Adresi : İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :

6 adet Damperli Yarı Römork Treyler Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü / ANKARA) sahası.
c) Teslim tarihi : Yüklenici, Damperli Yarı Römork Nakliye Treylerinin teslim süresi olan 75 takvim günü içerisinde tek partide teslim edecektir. Kısmi teslimat kabul edilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 07.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-Yerli imalatçılar,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

Yabancı imalatçılar, kendi ülkesindeki Kamu Kurumu niteliği taşıyan mesleki teşekküllerinden (Ülkemizdeki Sanayi ve/veya Ticaret Odaları muadili kuruluştan ) alacakları veya  o ülke mevzuatına göre  düzenlenmiş Kapasite Raporunu;
3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4-Yabancı imalatçılar,  kendi ülkesi mevzuatına göre düzenlenmiş İmalatçı belgelerinden birini,

İstekliler, yukarıdaki belgelerden birini ihalede vereceklerdir.

İstekliler, Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilci olarak ihaleye iştirak edeceklerse ; yetkili satıcı/yetkili temsilcilik belgesiyle birlikte bu şartnamede istenilen imalatçıya ait tüm belgeleri de (Sanayi Sicil  Belgesi, İmalatçı Belgesi, Tip Onay Belgeleri, Teknik dokümanlar, Doldurularak verilmesi gereken Komponentler listesi)  ihalede vereceklerdir.   

4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-YERLİ İMALATÇILAR,  Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini ihalede vereceklerdir.

-YABANCI İMALATÇILAR, kendi ülkeleri mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş İmalatçı Belgelerinden birini ihalede  vereceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilen birimin; Damperli Yarı Römork Treylerin Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) verilecektir.
2-İhale dokümanı ekinde yer alan Damperli Yarı Römork Treylerde kullanılan Ana Komponentler Listesi verilecektir.
3-Teklif edilen treylerin şartnamede tarif edilen treyleri (ölçüleri, kapasiteleri, dizayn şeklini, aksam özelliklerini vb.) kapsadığını ve şartnameyi sağladığını gösterir Tip Onayı Belgesi ve gerekli ekleri, kağıda basılı olarak verilecek ve her sayfası istekli tarafından kaşe yapılarak imzalanacaktır.

İHALEDE VERİLECEK OLAN TEKNİK DOKÜMANLAR  MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİLİK  KRİTERLERİ ARASINDA YER ALACAK VE TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE  ESAS OLACAKTIR. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

- 30 ton ve üzeri taşıma kapasitesine sahip yarı römork alçak şasi (low bed) imalatçılığı / satıcılığı.
- 25 ton ve üzeri taşıma kapasitesine sahip yarı römork kasalı treyler imalatçılığı/satıcılığı

AYRI AYRI benzer iş olarak kabul edilecektir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Kontrolden Çıkan Tır Şarampole Çıktı: 1 yaralı
 
İzmir’de Korkunç Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araç Kiralayacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 99 adet binek ...
121.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 237.000 Litre Motorin Alınacak
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 121.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ...
4 Adet Damperli Hafriyat Kamyonu Kiralanacak
Çankırı Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü muhtelif köy yollarının ...
 
Denizli Bekilli Belediyesi Otobüs Alacak
Denizli Bekilli Belediyesi 29+1 kişilik otobüs alımı için ihale açtı.
Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alacak
24 Ay Süreli Şoförsüz 351 Adet Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı yapacak.
Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı Akaryakıt Alacak
Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı akaryakıt ihalesi açtı.
 
Ümraniye Belediyesi 4 Adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Alacak
Ümraniye Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 4 adet hidrolik ...
Kamyonet, Minibüs, Kamyon ve Muhtelif İş Makinesi Kiralanacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ...
Araç Kiralama Hizmeti Alınacak!
Bozüyük Belediyesi 3 Adet Binek Araç 36 Ay, 1 Adet Tek Kabin Kamyonet ...
 
Nuray PEKCAN
ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIR MIYIZ?
MAN, KAMYONUM,OTOBÜSÜM,MAN TURKİYE
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
news
src
treyler
şoför
truck
sondakika
dikkat
kamyoncu
lkw