Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
MERCEDES, MERCEDESBENZ, MERCEDESTRUCKS, KAMYONUM
has, hastreyler, hasdorse, hastrailer, kamyon, kamyonet
tırsan, treyler, kamyonumdergisi, kamyonumpazar,
koçaslanlar, koçaslanlarotomotiv, kcs, kcsdışticaret,
Petrol Ofisi’ne Muse Creative Awards’tan 13 Ödül
Petrol Ofisi’ne Muse Creative Awards’tan 13 Ödül
Brisa’nın Emisyon Azaltım Hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden Onay Aldı
Brisa’nın Emisyon Azaltım Hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden Onay Aldı
English
IRU And ETF Welcome New EU Funding For Safe And Secure Truck Parking Areas

IRU And ETF Welcome New EU Funding For Safe And Secure Truck Parking Areas

1 2 3 4 5 6
man, mantrucks, manbus, mankamyon, manotobüs, mankampanya
iveco, sway, tway, ıveco, ivecokamyon, eurocargo, daily
2 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:51

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Direği Nakil Hizmeti Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, çeşitli cins, boy ve çaplarda maden direği nakil hizmeti alacak. İhale 13/09/2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Direği Nakil Hizmeti Alacak

TTK Müesseseleri İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. Müesseseler: İhale Kayıt No : 2021/436371

1-İdarenin:

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) Faks : 0 372 251 19 00

2-İhale Konusu Malın: a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Müesseselerimizin Maden Direği Taşıma işi: 25.300 m3

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları c) Teslim Tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10.(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2022 tarihine kadar bitirilecektir.

3-İhalenin:

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu ZONGULDAK b) Tarihi ve Saati : 13/09/2021 Pazartesi saat 15.00 c) Dosya No : 2111830 4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 4.2-.Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5-İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

6-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartname 250,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, Amasra Müessesesi Direk nakli ihalesi için 13.09.2021, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak, Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. Müesseselerin ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, “Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9-İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11-Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur.

 
Slovenya, Macaristan ve Çekya Geçiş Belgelerinde Son Durum
 
Petronas Urania Roadshow Tırı Yola Çıkıyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Balyalı Buğday Sapı Nakliyesi Hizmeti Alacak
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1.000 (Bin) ton balyalı buğday sapı ...
Osmaniye Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3000 Ton Kömürün Taşınması İçin Nakil Hizmeti Alacak
Osmaniye Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3000 ton, torbalı ...
Malya Tarım İşletmesi Balyalama, Taşıma ve İstifleme Hizmeti Alacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Malya Tarım İşletmesi, buğday ve arpa ...
 
Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Nakliye Hizmeti Alacak
Karabük DDY Lojistik Müdürlüğü alanından alınacak 2399,1 ton kömürün Karabük ...
Yozgat Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posasi Paketleme, İstifleme ve Yükleme Hizmeti Alacak
Yozgat Şeker Fabrikası yaş pancar posası paketleme, istifleme ve yükleme ...
Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömür Nakliye ve Dağıtım Hizmeti Alacak
Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tokat merkez mahallelerinde ...
 
Isparta Belediyesi Arıtma Tesisinden Çıkan Arıtma Çamuru İçin Nakil Hizmeti Alacak
Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atıksu arıtma tesisinden ...
Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü 19 Bin 500 Ton Silaj Mısır İçin Taşıma Hizmeti Alacak
Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü 19 bin 500 ton silaj mısırın taşınması, ...
Ereğli Şeker Fabrikası Yükleyici ve Damperli Kamyon Kiralayacak
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğü fabrika ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
Domates, Biber, Patlıcan…
0
0
  YAZARLAR
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Av. Bilun ELMACIOĞLU
1 Ocak 2022’de Yürürlüğe Giriyor
Nizamettin KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ
Örnek Ulaştırma Politikası
Dr. Deniz YILDIZ
Dr. Deniz YILDIZ
Yetkin Şoför Bulmak İmkansız Hale Gelecek
Prof. Dr. Birol ERKAN
Prof. Dr. Birol ERKAN
Rekabet Avantajı ve Hızlılık
Emre ELDENER
Emre ELDENER
Ülkeye Faydalı Yatırımı Destekliyoruz
şah, lojistik, nakliye, taşıma,
0
Kamyonum TV
0
  ÇOK OKUNANLAR
0
Güzeller
0
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
0
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?
0
Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması
0
0 Sonuçlar
 
     
0
  Kamyonum
0
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
  0
 
İhale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
  0
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
  0
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
  0
 
kamyonum
kamyoncu
dikkat
lkw
news
src
Kamyon
treyler
haberler