Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyoon, nakliye, taşımacılık
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
English
CEVA Logistics continues strategic transformation, grows core products by integrating Bollor Logistics

CEVA Logistics continues strategic transformation, grows core products by integrating Bollor Logistics

1 2 3 4 5 6
Dergi
alp özler, yılnak,
9 Ocak 2024 Salı - 11:21

Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 9 Ocak 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığından Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Gümrük Kanununun 5/A maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda birinci fıkrada belirtilen en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunma koşulu aranmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasına “posta” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve kargo” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve herhangi bir cezai işlem uygulanmaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 239 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “yapılan muayenesi sonucunda” ibareleri “yapılan kontrol ve muayenesi sonucunda eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol ve muayene neticesinde, taşıta tatbik edilen mühürlerin sağlam olduğu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığı hallerde;

a) 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık bulunmadığı; ancak, yapılan kontrol ve muayene sonucunda tespit edilen eşya ile beyan edilen eşya farklı olmakla birlikte eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olduğunun tespit edildiği durumda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Beyan edilen eşyada 239 ve 240 ıncı maddeler çerçevesinde bir eksiklik ya da fazlalık olup olmadığına bakılmaksızın, yapılan kontrol ve muayene sonucunda taşıt içerisinde transit beyanına konu edilmemiş ve 6’lı tarife alt pozisyonu beyan edilen eşyadan farklı olan eşyanın tespiti halinde 239 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

“(5) 239 ve 240 ıncı maddelerin uygulanması bakımından, “beyanda belirtilen cinsine uygun” ifadesinden, beyan edilen eşya ile tespit edilen eşyanın 6’lı tarife alt pozisyonunun aynı olması durumu anlaşılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eşyanın devrine ilişkin olarak;

 a) Antrepoda devri yapılan her bir eşya için, beş iş günü içerisinde devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi gerekir. Bu süre içerisinde bahsi geçen işlemlerin yapılmaması halinde devralana, aşılan her gün için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır.

c) Antrepoda devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşya antrepoda başka bir devre konu olamaz. Aksi takdirde, her bir devralana Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 380 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşya ile yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen hava taşıtları ve motorlarının yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumlarda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılır. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulur, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenir ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 516 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sahiplerinin isteği üzerine geçici depolama yerinin kapatılmasının talep edilmesi halinde, geçici depolama yerinin boş ve faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun ve geçici depolama yerindeki eşyanın 515 inci madde uyarınca tutulan kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Açma ve İşletme İzin Belgesi, ilgili gümrük müdürlüğünce geçici depolama yeri işleticisinden geri alınır ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 516 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici depolama yerinde yapılacak değişiklikler

MADDE 516/A- (1) Geçici depolama yerinde yapılacak genişletmenin, aynı bina veya aynı saha içerisinde, geçici depolama yerinden bağımsız olarak kullanılması mümkün bulunmayacak şekilde, geçici depolama yeri ile doğrudan irtibatlı yer, bölüm veya saha gibi açık veya kapalı alan şeklinde yapılması gerekir.

(2) Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektirmeyen talepler, ilgili gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne aktarılır ve ilgili bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Bununla birlikte geçici depolama yerlerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talepler, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlıkça sonuçlandırılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 518 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde ve onuncu fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “sekizinci” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bakanlıkça verilen ek süre içerisinde, ilgililerce başvuru yapılmaması veya sürenin bitimini müteakip yeniden ek süre talebinde bulunulmaması halinde verilen yatırım izni iptal edilebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 521 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Ek-80’in II. Bölümü’nün B kısmında belirtilen şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, plan veya krokide belirtilen alan ile antrepo sahasının birbirine uyumlu olup olmadığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 523 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Sahiplerinin isteği üzerine genel ve özel antrepoların tamamen veya kısmen kapatılmasının talep edilmesi halinde, antreponun boş ve faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin harç makbuzlarının tamam olduğunun ve antrepodaki eşyanın 536 ncı madde uyarınca tutulan kayıtlara uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Açma ve İşletme İzin Belgesi, ilgili gümrük müdürlüğünce antrepo işleticisinden geri alınır ve belgenin üzerine geri alınma tarihi yazılarak iptal edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 524 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1-a, 1-b, 1-g, 1-h” ibaresi “1-a, 1-b ve 1-h” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin EK 82’sinde yer alan tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

58

Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması.

59

Yönetmeliğin 557 nci maddesinde sayılanlar dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 
2023 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Ağır Ticari Araç Pazarı, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre %17 Oranında Arttı
 
Mercedes-Benz Türk’ün ‘Her Kızımız Bir Yıldız’
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
2023 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Ağır Ticari Araç Pazarı, Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre %17 Oranında Arttı
TAİD, ARALIK 2023 bültenini paylaştı. Paylaşılan bültende açıklanan rapora ...
İstanbul'da Ulaşıma Zam! Taksiciler Binayı Taş Yağmuruna Tuttu!
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam yapıldı. Taksici bir ...
Alman Çiftçiler Otoyol Erişim Yollarını Kapatıyor!
Alman çiftçilerin, hükümetin tarımsal sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırma ...
 
Treyler Sektörü Yeni ‘Zirve’lerin Peşinde
6. Ağır Vasıta, Treyler Zirvesi 22 Şubat 2024’te yapılacak. Cumhuriyetimizin ...
Kamil Koç, 2023’te 340 Bin Seferle 15.5 Milyon Yolcu Taşıdı
Genel Müdür Çağatay Kepek: “2024’e yeni yatırımlarla büyüyerek başlıyoruz”
Kapitan Andreevo'da Ne Oluyor? Günlerdir Bekleyen Şoförler İsyanda!
Bulgaristan'da bulunan Kapitan Andreevo'da Avusturya'ya giden ya da Avusturya'dan ...
 
Benzin ve Motorine Zam
ÖTV artışı pompaya yansıdı. Benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin ...
Yabancı Plakalı Araçların Denetimi, Ceza Uygulamaları Ve Tahsilatları Yeni Düzenleme ile Hayata Geçirildi
28 Aralık 2023 tarihli ve 31413 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Kanun ve ...
Otomobilleri Daha Güvenli Hale Getiren Yeni Teknolojiler
Günümüzde, otomobiller sadece birer taşıma aracı olmanın çok ötesinde, ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
Neler Oluyor?
seyit usta, römort, treyler, üst yapı,
kamyonum, kamyon, kamyonumdergisi, kamyonumpazar,
YAZARLAR
Kamyonum TV
ÇOK OKUNANLAR
Güzeller
FACEBOOK'TA KAMYONUM
ANKET
Uluslararası taşımalarda karşılaştığınız en büyük sorunlar nelerdir?
 
Kamyonum Künye İletişim Abonelik ve Reklam Sitene Ekle
GüncelEkonomiİhaleGündemHaberlerTeslimatDeniz TaşımacılığıLojistikEnglish
Ağır Vasıtalarda Yeni ModellerHafif Ticarilerde Yeni ModellerÖzel Tasarım AraçlarModifiye KamyonlarTreyler GaleriÜstyapı GaleriOtobüslerde Yeni ModellerKamyon MagazinGüzeller
Yeni Araç TanıtımlarıTest Sürüşleri - KamyonTest Sürüşleri - Hafif TicariKamyon YarışlarıMonster Truck YarışlarıKamyon SimülatörleriOtobüs SimülatörleriYeni TeknolojilerKamyon Magazin
treylerkamyonumbustürkiyeKamyonsondakikalkwkamyoncuşoför