GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
KAMYONUM,OTOBÜSÜM,YALÇIN DORSE
TOFED Kaza ile İlgili Açıklama Yaptı
TOFED Kaza ile İlgili Açıklama Yaptı
ULUSOY Bireysel Yatırımcısı GENOL Turizm’in Tercihi  MAN Lion’s Coach
ULUSOY Bireysel Yatırımcısı GENOL Turizm’in Tercihi MAN Lion’s Coach
First Long-Distance Assignment For Trailer Power Assist (TPA) From SCHEUERLE

First Long-Distance Assignment For Trailer Power Assist (TPA) From SCHEUERLE

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
   
  Av. Bilun ELMACIOĞLU bilun@elmacioglu.av.tr  
MRV SİSTEMİ NEDİR?
21 Ağustos 2019 Çarşamba

Avrupa Birliği Limanları ve 29 Nisan 2015 Tarihli 2015/757 Sayılı Direktif ve Denizcilik Sektörüne Getirdikleri

Yazımızın ilk bölümünde de belirttiğimiz gibi artan sera gazları salınımı sebebi ile AB küresel tehditin önüne geçebilmek adına uluslararası düzeyde, denizcilik sektörünü de kapsayacak pek çok önem niteliğinde olan direktif yayınladı. 2009/29/EC ve 406/2009/EC kararı ile deniz taşımacılığı da dahil tüm sektörlere karbon emisyonu  azaltılması için çağrı yapıldı.

Temmuz 2011’de, IMO, sera gazlarıyla ilgili beklenen artışın azaltılması yönünde iyileşme sağlayacak  teknik ve operasyonel önlemleri, özellikle de yeni gemiler için Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi'ni (EEDI) ve Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planını (SEEMP) kabul etmiştir.

Karbon emisyonunun izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için direktif MRV (IMO Veri Toplama Sistemi) sisteminin kurulmasını amaçlamaktadır. MRV sistemi 2030’a kadar %2’ye varan emisyon azalmasını amaçlamaktadır. Direktif emisyon azalımının sağlanması için MRV sistemini ön koşul olarak görmektedir.

İlgili Direktif, deniz taşımacılığı ile ilgili bir Üye Devletin yetkisi altındaki limanlardan gelen, liman içerisinden veya bu gemilerden çıkan gemilerden kaynaklanan karbon emisyonlarının ve ilgili diğer bilgilerin doğru olarak izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması için kuralları belirlemekte ve 5000 GT üzeri gemiler için zorunlu olan MRV sistemini düzenlemektedir.

MRV Sistemi Nedir?

2013 yılında AB Komisyonu, denizcilik endüstrisinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bir strateji belirlemiştir. Tüm Avrupa Birliği Kurumlarının katılımlarını içeren iki yıllık yasama sürecinin ardından, bu strateji Avrupa Parlamentosu tarafından Nisan 2015’te kabul edildi ve 2015/757 sayılı Tüzük (MRV Yönetmeliği) 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Strateji 3 adımdan oluşmuştur:

  • Gemilerden kaynaklanan karbon emisyonlarının gözlemi, raporlanması ve doğrulanması (‘MRV’)
  • Deniz taşımacılığı sektörü için karbon emisyonu azaltma hedefleri
  • Diğer önlemlerin alınması

Stratejinin ilk adımı olan MRV sistemi, 1 Ocak 2018’den itibaren, Avrupa Birliği limanlarında bulunan 5000 brüt tonajın üzerindeki yükleme veya boşaltma kargo veya yolcularla ilgili Co2 emisyonlarını ve diğer ilgili bilgileri gözlemlemek ve raporlamak için oluşturulmuştur. MRV sistemi uluslararası bir sistemin kurulmasına katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Bunu sağlamak için ilk adım olarak IMO’dan, AB ve diğer ülkelerden aktif olarak destek alınmıştır. İlk raporlama dönemi 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Yıllık raporlar her yılın 30 Nisan tarihinde verilecektir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren şirketler her bir geminin karbon emisyonlarını, yakıt tüketimini ve seyahat mesafelerini, denizdeki zaman ve yolculuk başına taşınan kargo gibi diğer parametreleri gözlemlemek ve raporlamakla yükümlüdür. 2019 yılından itibaren, şirketler her yıl Nisan ayı sonuna kadar onaylanmış emisyon raporunu gönderecek ve 2019 yılından itibaren her yıl Haziran ayı sonuna kadar, önceki raporlama döneminde faaliyette bulunan ve Avrupa Birliği limanlarını ziyaret eden tüm gemilerinin THETIS MRV tarafından verilen uygunluk belgesini taşımasını sağlayacaktır.

Özetle, MRV sisteminde raporlama yıllık olarak yapılır. MRV Sistemi 5000 GT üzerindeki tüm gemiler için zorunludur. MRV sistemi üye devletlerin limanlarına giren tüm gemileri kapsar. Veriler 2012/504/AB Komisyon kararı uyarınca geliştirme, üretim ve Avrupa istatisiklerine uygun olmalıdır. Veriler akredite doğrulayıcılar tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulayıcılar, armatörden ve veri toplayan, analiz eden şirketten bağımsız olmalıdır. Bağımsız doğrulayıcı tüzel kişiler, Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 765/2008 EC sayılı tüzüğü uyarınca kurulmuş ulusal akreditasyon kuruluşlarınca onaylanmalıdır. Doğrulayıcı tarafından bir uygunluk belgesi verilir ve bu belge gemilerde bulundurulur.

MRV Yönetmeliği hükümlerine uyulmaması cezaların uygulanmasına yol açmalıdır. Üye devletler bu cezalar hakkında kurallar koymalıdır. Bu cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olmalıdır. Yönetmelik kapsamında üye devletlere uygunluk denetimi yapma ve cezai yaptırım uygulama yetkisi verilmiştir. Ayrıca iki veya daha fazla ardışık raporlama dönemine uymayan gemiler için üye liman devletine limandan çıkarma yetkisi verilmiştir.

MRV sistemindeki izleme aşaması için direktif yöntemler belirlemiştir.

  1. Bunker yakıt teslim notu ve yakıt depolarının periyodik stokları
  2. Gemideki bunker yakıt deposu izlemesi
  3. Uygulanabilir yanma prosesleri için debimetreler
  4. Doğrudan karbon emisyon ölçümü

31 Ağustos 2017 tarihine kadar şirketler, doğrulayıcılara her bir gemi için karbon emisyonlarını ve diğer ilgili bilgileri izlemek ve raporlamak için seçilen yöntemi belirten bir izleme planı sunacaktır. 1 Ocak 2018’den itibaren şirketler, değerlendirilen izleme planına dayanarak, her gemi için karbon  emisyonlarını sefer başına ve yıllık bazdakarbon  emisyonlarını belirlemek için uygun yöntemi uygulayarak izleyecektir, izleme yolculuk bazında ve yıllık bazda olacaktır.

KARBON KREDİSİ NEDİR?

Karbon azalım projeleri, çevresel kaynakların aşırı ve kasten kötü kullanımı dolayısı ile sebebiyet verilen zararı azaltmanın yeni yolu olarak ivme kazanmaktadırlar. Ancak ne oldukları ve uzun vadede ne kadar etkili olabileceklerine dair farklı görüşler bulunmaktadır.

Bir karbon kredisi, en basit ifadeyle, nakdi yatırımlarınızı karbondioksit emisyonlarında eşdeğer azalmaya dönüştüren bir projedir. Daha farklı bir deyiş ile, bir karbon kredisi atmosferden 1 ton karbon emisyonu azaltan karbon azalım projelerinin sayılabilen birimleridir.

Karbon kredileri, paranızla fazla veya tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldırdığı iddiasında bulunan projeler arasında bir alışveriş işlemidir. Bu işlem ise karbon borsaları vasıtası ile karbonun emtia olarak alım satımının gerçekleştiği uluslararası platformlar üzerinden gerçekleşmektedir. Havayolu, karayolu ve denizyolu gibi emisyonların sıfırlanmasının alternatif yakıtlar ve yeni teknolojiler ile mümkün olmadığı sektörlerde, karbon kredileri çok daha az maliyet ile sıfır karbon olmanın önünü açan yegâne sistemi oluşturmaktadır. 

Yolculuklarımız esnasında gördüğümüz tüm rüzgâr türbinleri, güneş panelleri çiftlikleri ve hidroelektrik santraller aslında birer karbon azalım projeleridir ve Türkiye’deki bu tesislerin büyük bir çoğunluğu karbon borsalarına akredite olmuş karbon kredileridir.

CORSIA gibi kanun koyucuların çıkarmış oldukları küresel firmaları etkileyen bu tip zorunluluklar sayesinde, Türkiye gibi ülkelerdeki bu karbon stoklarının da fiyat bakımından harekete geçmesi beklentiler arasında bulunmaktadır.

SİVİL HAVACILIK VE ULUSLARARASI KARBON EMİSYONLARI- CORSIA

IPCC (Devletlerarası İklim Değişikliği Paneli) göre, uluslararası sivil havacılık kaynaklı karbon emisyonları küresel karbon emisyonlarının toplam %2’lik kısmını oluşturmaktadır. Ancak, karayolu taşımacılığın aksine, uluslararası sivil havacılık karbon emisyonları Paris Antlaşması kapsamına dahil edilmemiştir. Paris Antlaşması tarafların ulusal azalım hedefleri doğrultusunda iç hat uçuşların emisyonlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda uluslararası sivil havacılık karbon emisyonları ve azalım hedefleri ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) ve bu organizasyonun Ekim 2016’da 39. oturumunda kabul edilen CORSIA (Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı) tarafından yönetilmektedir.

CORSIA, ICAO'nun 2020 ve sonrasında karbon nötr büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için kabul edilmiş tamamlayıcı bir rehberdir. Havayolu firmaları bu rehber vasıtası ile emisyonlarını hesaplayacak, kayıt altına alacak, raporlayacak ve akabinde azalım hedefleri doğrultusunda karbon kredileri ile azaltacak veya sıfırlayacaklardır.

Karbon emisyonlarının tamamı hiçbir zaman yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni teknolojiler ile sıfırlanması mümkün değildir. Azalımı gerçekleştirilemeyen ve kaçınılmaz olan karbon emisyonları ancak karbon borsalarındaki karbon kredilerinin satışı ile dengelenebilmekte ve sıfırlanabilmektedir.

CORSIA’ın ana fikri 2021 yılından itibaren havayolu şirketlerinin 2019 ve 2020 yılı karbon emisyon ortalamalarına göre azalım sağlamalarına dayanmaktadır. Devam eden yıllarda bu ortalamanın üzerinde kalan havayolu firmaları karbon kredileri satın alarak fazla emisyonları bu şekilde sıfırlayarak, küresel sivil havacılık emisyonlarının belli bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda CORSIA, 3 ana faz periyodu başlatmıştır. İlk faz içinde bulunduğumuz 2023 yılına kadar devam eden pilot fazdır. 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm havayolu şirketlerinin karbon emisyonlarını ölçmesi ve raporlaması gerekmektedir. 2024 ve 2026 yılları arasında gerçekleşecek olan faz 1’de ise havayolu şirketleri gönüllü olarak bu izleme planında yer alıp emisyonlarını hesaplayıp raporlayacaklardır. 2027’de başlayacak olan faz 2’de ise ICAO üyesi tüm havayolu şirketleri zorunlu olarak karbon emisyonlarını hesaplayıp, raporlamak ve karbon kredileri ile sıfırlamak zorunda olacaktır.

*Bu yazı Proje Yöneticisi Bekir Çetin ile beraber hazırlanmıştır.

bekircetin@semtrio.com


E-posta   Facebook   Twitter     Yazdır   Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR     Onay bekleyen yorum yok.
 

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
 
   
 
Bu haber henüz yorumlanmamış...

 
FACEBOOK YORUM Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
Nuray PEKCAN
UMUT… GÜVEN… İNANÇ…
  YAZARLAR
Emre ELDENER
TÜRK LOJİSTİK FİRMALARININ BÜYÜMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ
Nizamettin KARADAĞ
Gelecekte Ülkemizin Uluslararası Bir Lojistik Üs Konumuna Geleceği Öngörülmekte…
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Covıd-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgının Ticari Sözleşmelere Etkisi
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
kamyoncu
dikkat
türkiye
Kamyon
bus
fahrer
haberler
şoför
news