Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyoon, nakliye, taşımacılık
bisa
ford, fordtrucks, fordfline
English
Schmitz Cargobull presents its latest product and service highlights for the IAA TRANSPORTATION 2024

Schmitz Cargobull presents its latest product and service highlights for the IAA TRANSPORTATION 2024

1 2 3 4 5 6
Dergi
alp özler, yılnak,
denko, nakliye, lojistik
18 Haziran 2022 Cumartesi - 13:23

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Yayımlandı!!

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikler 18 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik Yayımlandı!!

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğine göre;

"Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar ile yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sahip (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine ve 2018 ve sonrası model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2020 ve sonrası model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine," şeklinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtlara Taşıt Durum Tespit Belgesi ve 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

Bu model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtların, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olması zorunludur.

Detaylar;

 Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğine göre Genel kurallar;

 (1) ADR’de taşınması yasak olan maddeler Ülkemizde karayolu ile taşınamaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadırlar.

(3) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilmiş ve tip onay sertifikasına sahip olan ambalajların kullanılması zorunlu olup, ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından onaylanmış, Ülkemizde imal edilen ambalaj ve orta boy dökme yük konteynerlerin (IBC) üretim yeri denetimleri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılarak belgeler kayıt altına alınır.

(4) Bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ulusal ve uluslararası karayollarında tehlikeli madde taşımacılığı yapacak taşıt sürücülerinin, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC5 belgesi) sahip olması zorunludur. Tehlikeli madde taşımacılığı sürücü eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri Bakanlıkça belirlenen mevzuat kapsamında gerçekleştirilir.

(5) Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan yüklü veya boşaltıldığı halde temizlenmemiş tankerlerin, doldurma ve boşaltma süresi dışında işletmenin kendi sahası içinde yapılan park alanlarına ya da yerleşim yerlerinde bulunan; okul, kamu binaları, alışveriş merkezi, ibadethane gibi yerlerin 300 metre dışında kalan bölgelerde, il trafik komisyonu tarafından onaylanan veya UKOME kararları ile belirlenecek otoparklara veya park alanlarına park edilmesi zorunludur.

(6) Tehlikeli madde taşıyan taşıtların üst yapıları ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme konteyner gibi yük taşıma birimleri ile orta boy dökme yük konteyner (IBC) ve taşınabilir basınçlı ekipmanların ilk, ara ve periyodik test ve muayeneleri ile tasarım tip onayları Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

(7) 2019 yılından önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ADR Bölüm 6.2 kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de belirtildiği şekilde yapılması zorunludur. Bu test ve muayenelerden geçemeyen mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamaz.

(8) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin hizmet alacağı TMGD’lerin eğitimi, sınavı, belgelendirmeleri, yetki, görev ve sorumlulukları ve TMGDK’lerin kuruluşu, yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Taşımacılar, gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanarak taşımacıya verilen taşıma evrakında belirtilen bilgiler ile birlikte taşıma türünü, taşıma şeklini Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde U-ETDS’ye bildirir.

ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Uygunluk Belgesi

(1) Tehlikeli maddelerin hacmi 1 m3 üzerindeki sabit veya sökülebilir tankla veya hacmi 3 m3 üzerindeki tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), vakumla çalışan atık tankı, tank takas gövdesi ve benzeri yük taşıma birimlerinin taşınmasına yönelik taşıtlar ile Sınıf 1 maddelerinin taşınmasına yönelik taşıtlardan;

a) Model yılına bakılmaksızın ADR’ye taraf olan ülkelere yapılacak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtlar ile yurt içinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak olan 2015 ve sonrası model yılına sahip (EX/II, EX/III, FL, AT ve MEMU) taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

b) 2018 ve sonrası model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2020 ve sonrası model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tankları taşıyan taşıtların, ADR Bölüm 9’da belirtilen hükümlere göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen ADR Uygunluk Belgesine,

c) Ülke sınırlarımız dâhilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ancak, ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan ve (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtların, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak düzenlenen Taşıt Uygunluk Belgesine,

sahip olması zorunludur.

(2) ADR’de yer alan Sınıf 1 maddeleri hariç olmak üzere tehlikeli maddelerin ambalajlı veya dökme olarak taşınmasında kullanılan taşıtların, ADR veya Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olması zorunlu değildir.

(3) ADR gerekliliklerini karşılamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.

(5) Karayolu yol inşaatları için bitüm taşımacılığında kullanılan ve yükün belirli bir sıcaklığın altına düşmesini engellemek için brülörle donatılmış, 2018 model ve sonraki yıllarda üretilmiş relay tankerlerine ADR’de belirtilen yanmalı ısıtıcılar dışında kalan diğer şartları sağlamaları kaydıyla ADR Uygunluk Belgesi yerine Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

(6) Taşımacılık faaliyetinde kullanılmayan yalnızca karayolu inşaat alanında yol çizgi işlemlerinde kullanılan taşıtların ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almasına gerek yoktur. Taşımacılık faaliyetinde kullanıldığında bu taşıtlara ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

(7) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip taşıtlara Taşıt Durum Tespit Belgesi ve 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmamış olan taşıtlara Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenmez.

(8) Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan, 1/7/2021 tarihine kadar Taşıt Durum Tespit Belgesi alınmış ancak bu belgesi ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine çevrilmemiş olan taşıtlar, tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılamaz.

 
Aytekin Otomotiv'in En Uygun Fiyatlı Araçları Kamyonumpazar'da!
 
Slovenya Transit Geçiş Belgeleri Kullanıma Açılıyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik!
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde ...
Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları Belirlendi
Ticaret bakanlığı tarafından, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, ...
TİO Belgesi Ücretlerinde İndirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ...
 
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik!
Resmi Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ...
Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanların Tip Testi ve Teknik Muayeneleri Hakkında Yönerge Yürürlüğe Giriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığında ...
Gümrük Kanunu 235/4-C Maddesine Göre Düzenlenmiş İdari Para Cezaları Yapılandırılabilecek
Gümrükler Genel Müdürlüğü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine ...
 
Günlük Çalışma Süresinde Değişiklik!
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6’ncı ...
ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi Bulunmayan Araçların Taşımacılık Faaliyetlerine 01.07.2022 Tarihine Kadar Müsaade Edilecek
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Taşıt Durum Tespit Belgesi” almış, ancak ...
İadesi Zorunlu Olan Geçiş Belgeleri İçin İade Zorunluluğu Kaldırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
En Önemli İnsan!
seyit usta, römort, treyler, üst yapı,
kamyonum, kamyon, kamyonumdergisi, kamyonumpazar,
YAZARLAR
Kamyonum TV
ÇOK OKUNANLAR
Güzeller
FACEBOOK'TA KAMYONUM
ANKET
Uluslararası taşımalarda karşılaştığınız en büyük sorunlar nelerdir?
 
Kamyonum Künye İletişim Abonelik ve Reklam Sitene Ekle
GüncelEkonomiİhaleGündemHaberlerTeslimatDeniz TaşımacılığıLojistikEnglish
Ağır Vasıtalarda Yeni ModellerHafif Ticarilerde Yeni ModellerÖzel Tasarım AraçlarModifiye KamyonlarTreyler GaleriÜstyapı GaleriOtobüslerde Yeni ModellerKamyon MagazinGüzeller
Yeni Araç TanıtımlarıTest Sürüşleri - KamyonTest Sürüşleri - Hafif TicariKamyon YarışlarıMonster Truck YarışlarıKamyon SimülatörleriOtobüs SimülatörleriYeni TeknolojilerKamyon Magazin
kamyoncusondakika haberler srctreylerşoförlkwtrucktürkiye