Kamyonum
GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum, iveco, özgözde, daily, s-way
youtube, kamyonum, trucks, kamyonet,
kamyonumpazar, truckmarket, alışveriş, kamyonumdergisi
Macaristan Uluslararası Taşımalar İçin Elektronik Kayıt Sistemi Başlattı
Macaristan Uluslararası Taşımalar İçin Elektronik Kayıt Sistemi Başlattı
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, 'Ford Trucks Olarak 2021’de de Müşterilerimize En İleri Teknolojileri Sunmaya Devam Edeceğiz'
Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, "Ford Trucks Olarak 2021’de de Müşterilerimize En İleri Teknolojileri Sunmaya Devam Edeceğiz'
English
Schaeffler Starts Mass Production Of Electric Motors

Schaeffler Starts Mass Production Of Electric Motors

1 2 3 4 5 6
kamyonum,otobüsüm,teknik tanker,üst yapı
29 Aralık 2020 Salı - 09:05

Menderes Belediyesi Kamyon, İş Makinesi, Yol Süpürme Aracı ve Arazöz Kiralayacak

İzmir Menderes Belediyesi, akaryakıtı ve sürücüsü idareye ait olmak üzere toplam 21 adet kamyon, 1 adet iş makinesi, 2 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet su tankeri (arazöz) ve 1 adet konteyner yıkama ve dezenfekte aracı kiralayacak.

Menderes Belediyesi Kamyon, İş Makinesi, Yol Süpürme Aracı ve Arazöz Kiralayacak


2021 Yılı İçerisinde Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çöp Kamyonu ve İş Makinesi Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/700711
1-İdarenin
a) Adresi : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 35470 Menderes/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0(232) 700 24 61 - 0(232) 700 13 28
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Akaryakıtı ve Sürücüsü İdareye Ait Olmak Üzere Toplam 21 Adet Kamyon, 1 Adet İş Makinesi, 2 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Su Tankeri (Arazöz) ve 1 Adet Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı Kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Menderes Belediyesi İlçe Sınırları içerisinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 11(OnBir) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Menderes Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 18.01.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1 Adet En az 18+1,5 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 12.700 cm³ silindir hacminde, en az 305 KW. motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı 26.000 Kg. Eğimli ve Stabilize kaplı mahalle yollarında, ve kış şartlarında kolay hareket edebilmesi için 6X4 Çekiş özellikli olan,  en az 18+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

3 Adet En az 15+1,5 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 8900 cm³ silindir hacminde, en az 240 KW. motor gücünde, dizel,  azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg olan, en az 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

1 Adet En az 13+1,5 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 4200 cm³ silindir hacminde, en az 130 KW. motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı en fazla 18.000 Kg olan en az 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

1 Adet En az 9+1,5 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 7600 cm³ silindir hacminde, en az 235 KW. motor gücünde, dizel,  azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg olan, otomatik vitesli, ASR ve ABS firen sistemli araç üzerine monte edilmiş, eğimli ve stabilize kaplı mahalle yollarında ve kış şartlarında kolay hareket edebilmesi için 4x4 çekiş özelliğine sahip, N3G sınıfı tescil edilmiş, en az 9+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

1 Adet En az 8+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 Model yılı veya üzeri en az 6.700 cm³ Silindir hacminde, en az 160 kW motor gücünde, dizel, Otomatik Vitesli, Azami Yüklü Ağırlığı 10.000 KG olan, Mahalle ve dar sokaklarda kolay manevra yapabilmesi için dingil mesafesi en fazla 3.350 mm. N2 Sınıfı tescil edilmiş, en az 8+1m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

8 Adet En az 7+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 2.900 cm³ silindir hacminde, en az 110 KW. motor gücünde, dizel, en az 7+l m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

1 Adet En az 6 m³ Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Aracı:

2014 model yılı veya üzeri, en az 4400 cm³, silindir hacminde en az 150 KW. motor gücünde, dizel, Yüklü Ağırlığı 15.000 KG olan, en az 1500 Lt temiz su depolu, ön sulama ve fırça önü       sulama sistemli, en az 6 m³ kapasiteli vakumlu yol süpürme aracı.

1 Adet En az 5,5 m³ Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Aracı:

2014 model yılı veya üzeri, en fazla 140 Hp silindir gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı en az 11.000 Kg olan, 5,5 m3 çöp hazneli, en az 13.500 m3/saat vakum kapasiteli, seyyar emiş hortumlu, en az 600 Lt temiz su kapasiteli, yan fırçalı ve vakum sistemli, klimalı, yekpare, vakumlu yol süpürme aracı.

1 Adet Kazıcı - Yükleyici İş Makinesi:

2014 model yılı veya üzeri, en az 100 Hp silindir gücünde, ön tarafta en az 1,3 m³ açılır-kapanır tip yükleyici, arka tarafta kazıcı kepçeli, lastik ebatı 16,9x28-12 kat, çalışma ağırlığı en az 9.400 Kg kova koparma kuvveti en az 6.230 kgf, operatör koltuğuna monteli joystick kumanda kolları olan, kırıcı aparatının takılmasına uygun hidrolik sistemli kazıcı yükleyici.

1 Adet En Az 5 m³ Kapasiteli Damperli Kamyon:

2014 model yılı veya üzeri en az 2900 cm³ silindir hacminde, en az 110 KW. motor gücünde, dizel, hidrolik veya havalı direksiyonlu, en az 5.000 Kg taşıma kapasiteli, 5 m³ damperli kamyon.

1 Adet Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı:

2014 model yılı veya üzeri en az 3900 cm³ silindir hacminde, en az 130 KW. motor gücünde, dizel, Yüklü Ağırlığı 15.000 KG olan, 5 m3 temiz, 3 m3 pis su kapasiteli, en az 200 bar basınçlı iç yıkama ünitesi, en az 50 bar basınçlı dış yıkama aparatlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı.

1 Adet Su Tankeri (Arazöz):

2014 model yılı veya üzeri, en az 3900 cm³ silindir hacminde, 130 KW. motor gücünde, dizel, 8.000 Kg taşıma kapasiteli, ön sulama sistemli, sağ ve sol da olmak üzere ikişer adet 2,5 inç çıkışlı, arka veya yanında 1,25 inç çıkışlı, elektrikli makaralı su hortumu toplama sistemli, spull üst sulama sistemli su tankeri.

5 Adet 7+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu:

2014 model yılı veya üzeri, en az 2.900 cm³ silindir hacminde, en az 110 KW. motor gücünde, dizel, en az 7+l m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu. (Araçlar 1 Mayıs - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında çalıştırılacaktır.)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç ve/veya iş makinesi kiralanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
Slovenya Transit Geçiş Belgesi 31 Adet Kaldı
 
İtalya Römork Çektirme Ödül Belge Başvurularında Son Tarih 15 Ocak
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Kamyonet Kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü, sürücüsüz ve yakıtsız ...
Demirci Belediyesi Çöp Kamyonu ve Konteyner Yıkama Tankeri Alacak
Manisa Demirci Belediyesi, 2. el 15 m3 çöp kamyonu alımı en az 2009 model ...
Menderes Belediyesi Kamyon, İş Makinesi, Yol Süpürme Aracı ve Su Tankeri Kiralayacak
İzmir Menderes Belediyesi, akaryakıtı ve sürücüsü idareye ait olmak üzere ...
 
Turkish Petroleum International Company Limited Kamyonet Kiralayacak
Turkish Petroleum International Company Limited, Maden Sondaj Müdürlüğü ...
Karatay Belediyesi Tır ve Damperli Kamyon Kiralayacak
Konya Karatay Belediyesi, 5-adet tır (toplam 400.000-km) 3- adet damperli ...
Bolu Belediyesi Ekskavatör, Kazıcı Yükleyici, Vinç ve Damperli Kamyon Kiralayacak
Bolu Belediyesi, 100 saat hiab vinç, 1000 saat ekskavatör, 7000 saat kazıcı ...
 
Bolu Belediyesi Vinç, Ekskavatör, Kamyon, İş Makinesi ve Teleskopik Yükleyici Kiralayacak
Bolu Belediyesi, 100 saat hiab vinç, 1000 saat ekskavatör, 7000 saat kazıcı ...
Marmara Ereğlisi Belediyesi Kamyonet, Binek Araç ve Minibüs Kiralayacak
Marmara Ereğlisi Belediyesi, bir yıllığına, 6 adet şoförsüz 4x4 çift sıra ...
Tarım ve Orman Bakanlığı Binek Araç ve Kamyonet Kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, 320 gün süre ile 1 adet binek otomobil, 9 adet ...
 
Nuray PEKCAN
Nuray PEKCAN
Hayaller ve Hayatlar
  YAZARLAR
Dr. Deniz Yıldız
Dr. Deniz Yıldız
Lojistikte Aşı Yolculuğu
Prof. Dr. Birol Erkan
Prof. Dr. Birol Erkan
Türk Lojistiği Geleceğe Hazır mı?
Nizamettin KARADAĞ
Nizamettin KARADAĞ
Bir Gün Ülkemizde Yabancı Kamyoncular da Olabilir mi?
Emre ELDENER
Emre ELDENER
Ülkeye Faydalı Yatırımı Destekliyoruz
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Av. Bilun ELMACIOĞLU
Demiryolu ile Eşya Taşımacılığı
Kamyonum TV
0
  ÇOK OKUNANLAR
0
Güzeller
0
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
0
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?
0
Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması
0
0 Sonuçlar
 
     
0
  Kamyonum
0
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
  0
 
İhale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
  0
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
  0
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
  0
 
lkw
Kamyon
haberler
news
fahrer
truck
kamyonum
şoför
dikkat