GÜNDEMHABERLERTESLİMATDENİZ TAŞIMACILIĞI FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alacak
Bulgaristan’da 1 Mart İtibariyle Başlayacak Toll Sistemi Hakkında
Bulgaristan’da 1 Mart İtibariyle Başlayacak Toll Sistemi Hakkında
Kögel to Exhibit at Transport Compleet Hardenberg 2020

Kögel to Exhibit at Transport Compleet Hardenberg 2020

1 2 3 4 5 6
21 Eylül 2011 Çarşamba - 11:33

Karayolu ve Denizyolu uyumu için genelge

Marina, iskele ve limanlar ile yerleşim merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması ve bu taşımaların serbest rekabet ortamında daha seri, hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik ve kuralları önceden belirlenmiş denizyolu ve karayolunun birlikte kullanıldığı bütüncül bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesi, gerek denizyolunu kullanan yolcular gerekse karayolu ile taşımacılık yapmak üzere yetkilendirilmiş taşımacılar açısından önem arz etmekte. Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığı bir genelge çıkarark konuya düzenleme getirdi. İlgigi genelge şöyle:

Karayolu ve Denizyolu uyumu için genelge

 

                                                          

Marina, iskele ve limanlar ile yerleşim merkezleri arasındaki yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması ve bu taşımaların serbest rekabet ortamında daha seri, hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik ve kuralları önceden belirlenmiş denizyolu ve karayolunun birlikte kullanıldığı bütüncül bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesi, gerek denizyolunu kullanan yolcular gerekse karayolu ile taşımacılık yapmak üzere yetkilendirilmiş taşımacılar açısından önem arz etmektedir.

 

Bu çerçevede, denizyolu + karayolu veya karayolu + denizyolu şeklinde yapılacak kombine yolcu taşıma faaliyetleri (Bundan sonra sadece “kombine taşımacılık” olarak geçecektir); 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

Yapılan değerlendirmede; marina, iskele ve limanlar ile yerleşim yerleri arasında yapılacak kombine taşımacılık faaliyetlerinin aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu ve 83 üncü maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

(1) Yerleşim Yerleri Arasında Denizaracı + Otobüsle Yapılacak Tarifeli Kombine Yolcu

     Taşımalarının;

             

a)      Belediye sınırları içerisindeki karayolu kısmı; Büyükşehir Belediyesi veya Belediye sınırları ile bunların mücavir alanı içinde kalan Marina, iskele ve limanlar  ile aynı sınırlar içinde kalan yerleşim yerlerine veya bu yerleşim yerlerinden marina, iskele ve limanlara tespit edilmiş bir güzergâhta, belirli bir zaman ve şehiriçi toplu taşıma genel ücret tarifesine göre otobüsle yapılacak olan tarifeli yolcu taşımaları;  öncelikle ilgili büyükşehir belediyeleri/belediyeler tarafından  yapılır veya ilgili büyükşehir belediyesi/belediye tarafından belediye mevzuatı çerçevesinde yaptırılır.

 

Bu  kapsamda   yapılacak  tarifeli  otobüs seferleri  Bakanlığa   bildirim  yapıldıktan   sonra      faaliyete geçer.

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                            1/5

 

 

b)      İl sınırları içerisindeki karayolu kısmı: Marina, iskele ve limanlar ile mesafesine bakılmaksızın aynı il sınırları içinde kalan yerleşim yerlerine veya bu yerlerden marina, iskele ve limanlara otobüsle yapılacak il içi tarifeli (belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta yapılacak) yolcu taşımaları D4 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

 

c)      Şehirlerarasındaki karayolu kısmı:  Marina, iskele ve limanlar ile diğer illerde bulunan yerleşim yerleri veya bu yerler ile marina, iskele ve limanlar arasında, belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta otobüsle yapılacak şehirlerarası tarifeli yolcu taşımaları D1 veya B1 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

 

ç)  Uluslararasındaki karayolu kısmı:   Ülkemizdeki marina,  iskele ve  limanlar ile ülkemiz

sınırları dışındaki yerleşim yerleri veya bu yerler ile marina, iskele ve limanlarımız arasında, belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre, tespit edilmiş bir hat ve güzergâhta otobüsle yapılacak uluslararası tarifeli yolcu taşımaları sadece B1 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır.

 

(2) Yerleşim  Yerleri  Arasında  Denizaracı + Otobüsle  Yapılacak  Tarifesiz Kombine

     Yolcu Taşımaları:

Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın, denizyolu taşıma aracının kalkış veya varış saatlerine göre, aynı taşıtla, aynı yolcu grubunun herhangi bir yerleşim yerinden alınarak marina, iskele ve limanlara götürülmesi veya denizyoluyla gelen grup yolcuların marina, iskele ve limanlardan alınarak herhangi bir yerleşim yerine karayoluyla taşınması şeklinde gerçekleştirilecek tarifesiz grup yolcu taşımalarının karayolu kısmı,  yurtiçinde taşıma mesafesine bakılmaksızın D2 veya B2, uluslararası mesafelerde ise sadece B2 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından yapılır. Bu kapsamdaki yolcu taşımaları aşağıdaki şartlarda gerçekleştirilir:

 

a)   Denizyoluyla   gelen  veya    gidecek  olan   yolcuların  otobüsle  taşınması  esnasında;  bu

      yolcuların   denizyolu   firmasının   biletine    sahip   olması  veya  karayolu   taşımacısının

      denizyolu  firmasınca  önceden  düzenlenmiş onaylı yolcu listesine sahip olması yeterlidir.

 

b)   Denizyolu firması ile  yapılan  taşıma  sözleşmesinin  bir  sureti  araçta  bulundurulur. Söz

       konusu   taşıma   eğer  denizyolu  firmasının  kendisine  ait  D2  veya B2 yetki belgesinde

       kayıtlı  araçlar ile gerçekleştirilir ise; herhangi bir taşıma sözleşmesi yapılması gerekmez.

 

c)   1618  Sayılı  Seyahat   Acentaları   ve  Seyahat   Acentaları  Birliği  Kanunu   kapsamında

münhasıran yetkilendirilen seyahat acenteleri tarafından yapılan seyahat organizasyonlarında;   marina,  iskele  ve  limanlar  ile   konaklama   yapılacak tesise veya

                                                                                                                                         2/5  

                                                                                                                                      

 

programın sonlanacağı yere veya bu tesis ve yerlerden marina, iskele ve limanlara otobüsle taşınacak yolcular da D2 veya B2 yetki belgesi sahipleri tarafından taşınır. Bu kapsamda yapılacak taşımalarda D2 veya B2 yetki belgesi sahipleri 1618 Sayılı Kanun ile yetkilendirilmiş bir acente ile sözleşme yaparlar. Her taşıma için ayrı bir sözleşme yapılabileceği gibi en çok üç aylık olmak üzere sezonluk sözleşme de yapılabilir. Bu şekilde yapılacak tarifesiz grup yolcu taşımalarında D2 veya B2 yetki belgesi sahiplerinin denizyolu taşıma şirketi ile ayrıca sözleşme yapması ve Bakanlıktan bu taşıma için ayrıca izin almaları gerekmez.  Ancak, marina, iskele veya limanlarda kendilerine yer tahsisi için ilgili idarelerle veya bu idarelerin yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilerle yapılmış bir sözleşmenin olması şarttır.

 

ç)    D2  veya  B2  yetki  belgesi  ile  yapılacak  olan  marina  ve  limanlar  ile  yerleşim yerleri

       arasındaki  tarifesiz  grup  yolcu taşımalarında bu Genelge’de yer almayan diğer hususlar;   

       D2 veya B2 yetki belgeleriyle ilgili Bakanlık genelgelerine tabidir.

 

(3) Yerleşim  Yerleri  Arasında  Denizaracı + Otomobille  Yapılacak  Kombine  Yolcu

     Taşımaları:

Marina, iskele ve limanlar ile yerleşim yerleri arasında denizaracı + otomobille yapılacak kombine yolcu taşımalarının karayolu kısmı, Belediye sınırları içerisinde şehiriçi ticari taksiler ile belediye sınırları dışında olmak kaydıyla yurtiçinde veya uluslararası mesafelerde ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilen A1 veya A2 yetki belgesine sahip taşımacılar tarafından faaliyet alanlarına göre yapılır.

 

Söz konusu yolcu taşımalarında bu Genelge’de yer almayan hususlar A1 ve A2 yetki belgeleriyle ilgili Bakanlık genelgelerine tabidir.

 

(4)  Ortak ve Diğer Hükümler:

 

a)   (1) inci   maddenin   a)   bendi   kapsamında,   Belediyelerce  yapılacak  taşımalarda,  ilgili

       Belediyeler isterlerse genel toplu taşıma ücretinin iki katı tutarında (çift bilet ücreti) ücret

      belirleyebilirler.

 

b)   (1)  inci  maddenin  (b),  (c) ve (ç)  bentleri  ile (2) nci  maddede[(c) bendi hariç] belirtilen

       faaliyetleri  yapmak  isteyenlerin  en  az  bir denizyolu  taşımacı  firması ile bu konuda bir

       sözleşme  yapmaları  şarttır. taşımacılar bu  amaçla birden fazla denizyolu  taşıma firması       

       ile  ayrı   ayrı   sözleşme   yapabilirler.  Tarifeli  taşımalar  için   yapılacak  sözleşmelerde  

       ücret, güzergah ve zaman tarifeleri de yer almalıdır.

 

 

    3/5

 

 

c)   (1) inci  maddenin  (b),   (c)  ve  (ç)  bentleri ile (2) nci maddede (c) bendi hariç]  belirtilen

taşımalarda  taşınan  yolcuların  tamamının  anlaşma  yapılan  denizyolu firmasının/firmalarının  yolcusu olması şarttır.

 

ç)  Taşımanın  gerçekleştirileceği   marina,   iskele  veya liman işletmecisinin, bu Genelge’de       

belirtilen  yolcu  taşımalarında  kullanılacak  taşıtlar   için,  sözkonusu   marina,  iskele  ve            limanlarda  bu işe  elverişli bir alan/yer tahsisi   yapması şarttır.

 

d)   (1)  inci   maddenin  (b),  (c)  ve  (ç)  bentleri   kapsamındaki   taşımalar  için  yolcu  bileti

 düzenlenir.

 

e)  Taşımanın  varsa   şehir  içinde   gerçekleşen  kısımları   için  yerel  makamlar   tarafından

uygulanan güzergah sınırlamalarına uyulması şarttır.

 

f)   (1)  inci  ve  (2)   nci   maddelerde   belirtilen   taşımalarda   kullanılan  taşıtların    karoseri                  

üzerine Belediye taşıtı ise ilgili belediyenin, diğer taşıtlar için yetki belgesi  (B1, B2, D1,         D2, veya D4) sahibinin adı, unvanı veya logosu yazılı olacaktır. Ayrıca, yetki belgesi sahipleri isterlerse; bu taşıtlarının karoseri üzerine, denizyolu taşımacı firmasının adını, kısa ünvanını veya logosunu da yazabilirler.

 

g)  (1)  inci  maddenin  b),  c)  ve  ç)  bentleri  ile (2) inci maddede [(c) bendi hariç]  belirtilen

taşımalar  Bakanlık iznine   tabiidir. Bakanlık, vereceği  her izin aşamasında,  ilgili  marina, iskele veya liman işletmecisinden, işlettiği yerde, bu genelge kapsamındaki       taşımalara ilişkin yeterli bir hizmetin mevcut olup olmadığı konusunda görüş alır. 

 

ğ)   (1) inci ve (2) inci maddelerde belirtilen taşımalarda kullanılacak taşıtlar  ilk izin sırasında

       en fazla beş, faaliyet süresince ise 9 yaşından büyük olamaz.

 

h)   Sınırları  veya  mücavir  alanları  içinde  marina,  iskele  veya liman  bulunan  Büyükşehir           

      Belediyeleri    hariç,  ilgili   diğer  Belediyeler;  (1)  inci maddenin  (a) bendinde  belirtilen

hizmet  üretimi  için  gerekli tedbirleri  alıp, yeterli hizmetin üretimine başlayamaz ise, bu

konudaki  yetkilendirme ve izin verme işlemi  doğrudan  Bakanlık  tarafından bu Genelge

hükümleri dikkate alınarak yapılır.

 

ı)  Kombine   taşımanın    karayolu    kısmında   yapılacak    tarifeli    taşımalarda   da   deniz

      firmasının seferleri dikkate alınır.

 

i)   Bakanlık,  gerektiğinde;  bu  Genelgenin (1) inci  maddesi  [(a) bendi  hariç] kapsamındaki      

     yolcu taşımaları için bir taban ve/veya tavan ücret tarifesi belirleyebilir.

                                                                                                                                                 4/5

 

 

j)   Burada yer almayan diğer hususlarda ilgili taşımacılık mevzuatı hükümleri esas alınır.

 

(5) Başvuru ve İzin Prosedürü:

 

a)      Bu Genelge kapsamında yapılan taşımalarda kullanılan güzergâh, zaman ve ücret tarifeleri “UYGUNDUR” şerhi alınmak üzere Bakanlığa sunulur.

 

b)      Gerçek veya tüzel kişiler tarafından Bakanlığa yapılacak başvurularda; denizyolu taşıma firması/firmaları ile yapılan sözleşmenin/sözleşmelerin onaylı bir örneği ile karayolu taşımacısına ait gerekli yetki belgesi fotokopisi başvuruya eklenir.

 

c)      Karayolu taşıtları için yapılan yer tahsisine ilişkin belge(resmi yazı, karar, protokol veya sözleşme) başvuruya eklenir.

 

ç)  Başvurular,  Bakanlığın  ilgili   birimi  tarafından  değerlendirilir.  Uygun   görülenler  için

     karayolu   taşımacısına   Karayolu+Denizyolu   Kombine  Yolcu  Taşıma İzni” verilir.

 

 

 

           

 

 
Egeli yan sanayiciler yerli otomobil için hazır
 
Elektrikli otomobilleri TNT Ekspres ile İstanbul Caddelerinde
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
'UBAK İzin Belgesi'' için duyuru
Ulaştırma Bakanlığı UBAK İzin Belgesi için bir duyuru yayınladı. duyuru şu şekilde:
D BELGESİ VE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
Yolcu taşımada sektör mensubunun cevap aradığı bir çok soru var. Şehirlerarası ...
Yetki Belgesinin yenilenmesinde büyük kolaylık
Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yetki belgesi yenileme süresine 60 güne çıkardı.
 
UBAK’ tan iş takibi için genelge
Ulaştırma bakanlığı vekaletle iş takibi yapanların işlem sırasında neden ...
Bakanlık’ dan D4 için yeni bir genelge
Bakanlık sektörden gelen talepler doğrultusunda ve görülen lüzum üzerine ...
MYS İÇİN SON TARİH: 2 MAYIS
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM), 4 Haziran’da ...
 
MESLEKİ YETERLİKLİK SINAV SONUÇLARI
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM) 19.03.2011 ...
D4 İÇİN YENİ DÜZENLEME
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, Y türü Yetki Belgelerinin D4 Yetki Belgesine ...
Denetimlerde Y Veya D4 Yetki Belgesi Aranmayacak
 
Nuray PEKCAN
Çözüm?
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
bus
kamyonum
news
treyler
fahrer
Kamyon
src
lkw
haberler