GÜNDEMHABERLERTESLİMATDENİZ TAŞIMACILIĞI FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alacak
Bulgaristan’da 1 Mart İtibariyle Başlayacak Toll Sistemi Hakkında
Bulgaristan’da 1 Mart İtibariyle Başlayacak Toll Sistemi Hakkında
Kögel to Exhibit at Transport Compleet Hardenberg 2020

Kögel to Exhibit at Transport Compleet Hardenberg 2020

1 2 3 4 5 6
18 Mayıs 2011 Çarşamba - 09:25

Bakanlık’ dan D4 için yeni bir genelge

Bakanlık sektörden gelen talepler doğrultusunda ve görülen lüzum üzerine yeni bir genelge yayınladı. Genelge şu şekilde;

İlgi (a) Genelge ve bu genelgede değişiklik yapan ilgi (b) Genelge’nin uygulanması esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine geçiş süreci de dikkate alınarak;

 

1 – İlgi (a) Genelge’nin “Kurallar” başlıklı 2 nci maddesinin (ğ) bendinin bent numarasının (ı) olarak değiştirilmesi ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) ve (h) bentlerinin eklenmesi;

 

ğ) Tahsisli plakalı otobüsler yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.

h) Yukarıdaki (g) ve (ğ) bentlerinde geçen;

 

 

Tahditli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sınırlı/belirli sayıda verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlayan/belirleyen plakaları,

Tahsisli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sayı sınırlaması olmaksızın verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlamayan plakaları,

ifade eder.”

 

2 – İlgi (a) Genelge’nin; “Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler” başlıklı 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,

 

3 – Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:

a) Değiştirme usulü ve geçiş süreci: Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.

 

1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.

 

2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını değiştirmek istediği Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.

 

3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.

 

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; bunların mevcut taşıma hattı, güzergâhı ve ara duraklarını herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın mevcut Y yetki belgesinin geçerlilik süresinin sonuna kadar düzenleyeceği D4 yetki belgesine kaydeder.

 

5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; Y yetki belgesinde kayıtlı sözleşmeli olanlar dâhil mevcut taşıtlarını, sayısına bakmaksızın D4 yetki belgesine kaydeder. D4 yetki belgesine kaydedilen 10 adedin üzerindeki taşıtlar için; geçerlik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenir.

 

6) Y veya D4 yetki belgesinde kayıtlı sadece özmal taşıtlardan birinin herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşümü halinde, düşümü yapılan taşıtın/taşıtların yerine aynı veya daha az koltuk kapasitesine sahip yeni taşıt/taşıtlar kaydedilebilir. Düşümü yapılan taşıtın yerine bu taşıtın koltuk kapasitesinden daha fazla koltuk kapasitesine sahip taşıt/taşıtlar ise kaydedilmez.

 

7) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.

 

8) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.

 

9) Mevcut Y veya FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/10/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz.

 

Y veya FY yetki belgesi sahipleri 31/10/2011 tarihine kadar mevcut yetki belgelerini

değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde Y veya FY yetki belgeleri geçersiz olur.

 

10) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/10/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan sözkonusu yetki belgeleriyle ilgili bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 31/12/2011 tarihine kadar gönderirler.

 

b) Geçici hükümler:

 

1) 31/10/2011 tarihine kadar, mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgeleriyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez.

 

2) 2010 yılı içinde herhangi bir sebeple Y yetki belgelerinden düşümü yapılan taşıt/taşıtlar yerine herhangi bir taşıt ilavesi yapılmamış ise; 31/10/2011 tarihine kadar bu maddenin (a) bendinin 6 ncı alt bendinde belirtilen kurallara uymak kaydıyla bu durumda olan taşıt sayısı kadar taşıt ilavesi yapılabilir.

 

3) 31/12/2011 tarihine kadar; Y yetki belgesi sahiplerinin bir tüzel kişilik çatısı altında toplanması ve kendilerine ait taşıtlarını bu tüzel kişilik adına tescil ettirmiş olmaları halinde; bu tüzel kişilik adına, ilgi (a) Genelge’nin 2 nci maddesinin (b) bendi ile yukarıdaki 1 inci alt bent hükümleri aranmadan yeni D4 yetki belgesi düzenlenir ve bu Y yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlar, sayısına bakılmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olacak şekilde tüzel kişilik adına düzenlenmiş bulunan D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.

 

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Y yetki belgesinin D4 yetki belgesine dönüşümü esnasında taşıt belgesinde kayıtlı resmi plakalı taşıtları da sayısına bakmaksızın D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydeder. D4 yetki belgesine kaydedilen taşıtlar için; geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenir.

 

5) 1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında uygulanmak üzere; KTY’nin 18 inci maddesi doğrultusunda yapılacak D4 yetki belgesi yenileme işlemlerinde; tam ücret yerine aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesinde yer alan % 85 indirimli yetki belgesi ücreti (825 TL) esas alınarak bu ücretin % 15’ i veya % 50’ si oranında yenileme ücreti tahakkuk ettirilir.

 

6) Y yetki belgesinin geçerlilik süresi sona erdikten sonraki 30 gün içerisinde Y yetki belgesini yenilemek suretiyle D4 yetki belgesine dönüştürmek isteyen yetki belgesi sahiplerinden de yukarıdaki 5 inci alt bentte açıklandığı üzere % 85 oranındaki indirimli ücretin yarısı (413 TL) alınır ve D4 yetki belgesine dönüştürülerek yenilenir.

 

7) İlk defa 25/2/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Valiliklerce Y yetki belgesi düzenlenebilmesine ilişkin 16/8/2004 tarihli ve 13835-30606 sayılı Bakanlığımız talimatından önceki bir tarihte alınmış il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden verilmiş tahditli plakaya sahip otobüslerle iliçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar; 31/12/2011 tarihine kadar durumlarını, yenilenerek 11/6/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve bu Genelge’ye uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre zarfında söz konusu otobüslerin il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden ve bu kararların sınırları çerçevesinde yaptıkları taşımacılık faaliyetlerine izin verilir.”

 

4 – İlgi (b) Genelge’nin yürürlükten kaldırılması,

 

3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                      M. Habib SOLUK

                                                                                                                              Bakan

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 
Yarım saatte ihracat!
 
Arga, tercihini DAF ve TIRSAN’dan yana kullandı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Nuray PEKCAN
Çözüm?
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
Kamyon
şoför
fahrer
src
kamyoncu
lkw
news
haberler
bus