GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Yetki Belgesi Verilmesine Dair Alınan Koronavirüs Tedbirleri
Yetki Belgesi Verilmesine Dair Alınan Koronavirüs Tedbirleri
Gürcistan’a Yapılacak Taşımalarda Yeni Uygulamalar
Gürcistan’a Yapılacak Taşımalarda Yeni Uygulamalar
Plaxton Panorama Scores Largest Order To Date With 34 Double Deck Coaches For Oxford Tube

Plaxton Panorama Scores Largest Order To Date With 34 Double Deck Coaches For Oxford Tube

1 2 3 4 5 6
28 Şubat 2020 Cuma - 10:08

Kamyon ve İş Makinesi Kiralanacak

İzmir Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıtı ve sürücüsü idareye ait olmak üzere toplam 40 adet kamyon ve iş makinesi kiralayacak.

Kamyon ve İş Makinesi Kiralanacak

2020 Yılı İçerisinde Belediyemiz Temizlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Çöp Kamyonu ve İş Makinesi Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/560799
1-İdarenin
a) Adresi : Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 35470 Menderes/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0(232) 700 24 61 - 0(232) 700 13 28
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Akaryakıtı ve Sürücüsü İdareye Ait Olmak Üzere Toplam 40 Adet Kamyon ve İş Makinesi Kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Menderes Belediyesi İlçe Sınırları içerisinde
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Menderes Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
 1. 3 ADET 13+1,5 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU;                                                                                                                                        2014 model veya üzeri, en az 4200 cm³ motor hacminde, en az 180 Hp motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı en fazla 18.000 Kg olan en az 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu. 1 Adet 13+1,5 M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.
 2. 4 ADET 15+1,5 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU;                                                                                                                                      2014 model veya üzeri, en az 8900 cm³ motor hacminde, en az 325 Hp motor gücünde, dizel,  azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg olan, en az 15+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

 3. 1 ADET 18+1,5 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU;                                                                                                                                      2014 model veya üzeri, en az 12.700 cm³ motor hacminde, en az 410 Hp motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı 26.000 Kg. 6X4 Çekiş özellikli,  olan en az 18+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

 4. 1 ADET 9+1,5 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU;                                                                                                                                        2014 model veya üzeri, en az 7600 cm³ motor hacminde, en az 310 Hp motor gücünde, dizel,  azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg olan, otomatik vitesli, ASR ve ABS firen sistemli araç üzerine monte edilmiş, eğimli ve stabilize kaplı mahalle yollarında ve kış şartlarında kolay hareket edebilmesi için 4x4 çekiş özelliğine sahip, N3G sınıfı tescil edilmiş, en az 9+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu. 1 Adet 9+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.

 5. 9 ADET 7+1 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU;                                                                                                                                           2014 model veya üzeri, en az 3.900 cm³ motor hacminde, en az 150 Hp motor gücünde, dizel, en az 7+l m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu. 1 Adet 7+1 m³ Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu Kendi Malı Olacaktır.

 6. 2 ADET 6 m³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI;                                                                                                                                                            2014 model veya üzeri, en az 4400 cm³ motor hacminde en az 200 Hp motor gücünde, dizel, en az 1500 Lt temiz su depolu, ön sulama ve fırça önü sulama sistemli, en az 6 m³ kapasiteli yol süpürme aracı.  

 7. 1 ADET 5,5 m³ VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI (YEKPARE);                                                                                                                                     2014 model veya üzeri, en fazla 140 Hp motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı en az 11.000 Kg olan, 5,5 m3 çöp hazneli, en az 13.500 m3/saat vakum kapasiteli, seyyar emiş hortumlu, en az 600 Lt temiz su kapasiteli, yan fırçalı ve vakum sistemli, klimalı, yekpare, hidrostatik vakumlu yol süpürme aracı. 1 Adet 5,5 M³ Vakumlu Yol Süpürme Aracı (Yekpare) Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.

 8. 3 ADET EL İLE YOL SÜPÜRME ARACI;                                                                                                                                                                          2014 model veya üzeri, en az 9 Hp motor gücünde, elektrik şarjlı akülü, elle kumanda edilen, en az 240 Lt çöp haznesi, sağ ve sol el ile makine kullanabilme özellikli, en az 5 km seyir hızlı elle yol süpürme aracı.

 9. 1 ADET TRAKTÖR (DAMPER RÖMORKLU);                                                                                                                                                                   2015 model veya üzeri, en az 4000 cm³ motor hacminde, en az 110 Hp motor gücünde, römork ve pulluk takılmaya uygun hidrolik kumandalı kuyruk mili, 5.000 Kg kaldırma kapasiteli hidrolik sistemli 4x4 çeker özellikli, kabinli, klimalı damper römorklu traktör. 1 Adet Traktör (Damper Römorklu) Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.

 10. 1 ADET KAZICI YÜKLEYİCİ-1;                                                                                                                                                                                        2015 model veya üzeri, en az 100 Hp motor gücünde, ön tarafta en az 1,3 m³ açılır-kapanır tip yükleyici, arka tarafta kazıcı kepçeli, lastik ebatı 16,9x28-12 kat, çalışma ağırlığı en az 9.400 Kg kova koparma kuvveti en az 6.230 kgf klimalı, operatör koltuğuna monteli joystick kumanda kolları olan, kırıcı aparatının takılmasına uygun hidrolik sistemli kazıcı yükleyici. 1 Adet Kazıcı-Yükleyici İş Makinası 1 Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.

 11. 1 ADET KAZICI YÜKLEYİCİ-2;                                                                                                                                                                                        2013 model veya üzeri, en az 90 Hp motor gücünde, ön tarafta en az 1 m³ açılır-kapanır tip yükleyici, arka tarafta kazıcı kepçeli, çalışma ağırlığı en az 7.200 Kg kova koparma kuvveti en az 6.200 Kg kırıcı aparatının takılmasına uygun hidrolik sistemli, kazıcı yükleyici GPS cihazı araçlara yüklü olarak gelecektir.

 12. 2 ADET 15 m³ DAMPERLİ KAMYON;                                                                                                                                                                             2013 model veya üzeri en az 8900 cm³ motor hacminde, en az 310 Hp motor gücünde, dizel, hidrolik veya havalı direksiyonlu, azami yüklü ağırlığı 25.000 Kg olan, en az 14.000 Kg taşıma kapasiteli,  15 m³ damperli kamyon.

 13. 1 ADET 5 m³ DAMPERLİ KAMYON;                                                                                                                                                                               2013 model veya üzeri en az 3900 cm³ motor hacminde, en az 150 Hp motor gücünde, dizel, hidrolik veya havalı direksiyonlu, en az 4.000 Kg taşıma kapasiteli, 5 m³ damperli kamyon.

 14. 1 ADET KONTEYNER YIKAMA VE DEZENFEKTE ARACI;                                                                                                                                           2014 model veya üzeri en az 3900 cm³ motor hacminde, en az 180 Hp motor gücünde, dizel, 5 m3 temiz, 3 m3 pis su kapasiteli, en az 200 bar basınçlı iç yıkama ünitesi, en az 50 bar basınçlı dış yıkama aparatlı çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı.

 15. 1 ADET İŞ YERİ İŞÇİ DAĞITIM ARACI;                                                                                                                                                                         2015 model veya üzeri, en fazla 4.500 cc motor hacminde, en az 150 Hp motor gücünde, azami yüklü ağırlığı en fazla 10.500 Kg olan,  ABS, havalı fren sistemli, tavan tipi klimalı, hava takviyeli yolcu kapısı, sürücü dahil en az 28 kişi kapasiteli otobüs. 1 Adet İş Yeri İşçi Dağıtım Aracı Yüklenicinin Kendi Malı Olacaktır.

 16. 1 ADET SU TANKERİ;                                                                                                                                                                                                     2013 model veya üzeri, en az 3900 cc motor hacminde, 180 Hp motor gücünde, dizel, 9.000 Kg kapasiteli, ön sulama sistemli, sağ ve sol da olmak üzere ikişer adet 2,5 inç çıkışlı, arka veya yanında 1,25 inç çıkışlı, elektrikli makaralı su hortumu toplama sistemli, spull üst sulama sistemli su tankeri.

 17. 6 ADET 7+1 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (SEZONLUK)                                                                                                                   2014 model veya üzeri, en az 3.900 cm³ motor hacminde, en az 150 Hp motor gücünde, dizel, en az 7+l m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

 18. 1 ADET 13+1,5 m³ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (SEZONLUK)                                                                                                              2014 model veya üzeri, en az 4200 cm³ motor hacminde, en az 180 Hp motor gücünde, dizel, azami yüklü ağırlığı en fazla 18.000 Kg olan en az 13+1,5 m³ kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu.

İsteklinin kendi malı olması gereken araçların özellik  arz etmesi ve piyasadan temininin kolay olmaması sebebiyle Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesi hükmü doğrultusunda ihale konusu işin özellik arz eden iş kalemleri kapsamında yapılabilmesi için yukarıda sayılan araçların isteklinin kendi malı olması gerekmektedir. Kendi malı araçlara ait teknik özellikler ihale dokümanı ekinde (Teknik Şartnamede) olup, araçlarla ilgili kapasite raporları ve teknik özelliklerini belirtir bilgi ve belgelerini ihale teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli malı müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş Ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü araç ve iş makinesi kiralanması işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad. No:1 Menderes/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
İş Makinesi, Kamyon ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanacak
 
Taşıt Sayısı Yüzde 48,8 Arttı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
İş Makinesi, Kamyon ve Çift Kabin Kamyonet Kiralanacak
Rize Belediyesi Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü 9 adet iş makinesi, ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alacak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı, ...
Eğil Belediyesi 2 Adet Otobüs Alacak
Diyarbakır Eğil Belediyesi en az 2013 model ve 27+1 koltuk sayılı 2 adet otobüs için ihale açtı.
 
Demre Belediyesi 110.000 Litre Motorin Ve 5.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alacak
Antalya Demre Belediyesi 110.000 litre motorin ve 5.000 litre 95 oktan ...
Yeşilova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 1 Adet Operatör Alımı Yapacak
Aksaray Yeşilova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 1 adet operatör(iş makinesi) alımı için ihale açtı.
Eshot Genel Müdürlüğü 2 Kalem Muhtelif Otobüsler İçin Katalizör Alacak
İzmir Eshot Genel Müdürlüğü 2 kalem muhtelif otobüsler için katalizör alımı için ihale açtı.
 
Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 218500 Km Mesafeli Otobüs Kiralayacak
Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde kalan ...
Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Adet Damperli Kamyon Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile ...
Tarım ve Orman Bakanlığı Kamyonet Kiralayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Destek Hizmetleri Dairesi ...
 
Nuray PEKCAN
BU DA GEÇER
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
src
lkw
sondakika
dikkat
truck
kamyonum
kamyoncu
haberler
Kamyon